Τομείς Δραστηριότητας

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών κάθε είδους. Εξώδικοι συμβιβασμοί κάθε είδους.Διεκπεραίωση δικαιολογητικών κάθε είδους. Ληξιαρχικές πράξεις: αλλαγή/διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων, αλλαγή/διόρθωση ονόματος κύριου, επωνύμου.

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Αγωγή από τιμολόγια. Διαταγές πληρωμής. Αγωγή αποζημίωσης από αθέτηση σύμβασης, από αδικοπραξία, ηθική βλάβη. Εγγραφή και εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης.

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
Σύνταξη μισθωτηρίου συμφωνητικού επαγγελματικών χώρων, κατοικίας. Αγωγή καταβολής μισθωμάτων, απόδοση μισθίου, αποζημίωση και αποκατάσταση φθορών και ζημιών στο μίσθιο.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Κατάρτιση, τροποποίηση, λύση, καταγγελία σύμβασης εργασίας. Διεκδίκηση δεδουλευμένων, μισθών/ημερομισθίων, υπερωριών, επιδομάτων εορτών και αδειών, αποζημίωσης απόλυσης, ομαδικές απολύσεις, εργατικό ατύχημα.

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
Αγοραπωλησίες ακινήτων, διαχείριση ακίνητης περιουσίας, κτηματικές διαφορές, έρευνα συμβολαίων και τίτλων στα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία. Διεκδικητική και αναγνωριστική αγωγή, αγωγές νομής, προστασία νομής/κυριότητας.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Αίτηση και καταχώριση εμπράγματου δικαιώματος, διόρθωση και εγγραφή σε κτηματολόγιο, αγωγή κτηματολογίου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Διαζύγιο: αντιδικία, συναινετικό με δυνατότητα εκπροσώπησης αμφότερων των συζύγων. Αποκτήματα γάμου, Αγωγή διατροφής συζύγου, τέκνου, επιμέλειας τέκνων Σχέσεις γονέων και τέκνων, υιοθεσία. Αναγνώριση και προσβολή πατρότητας, δικαστική συμπαράσταση.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Διαθήκη: αναγνώριση, προσβολή και ακύρωση διαθήκης. Αποδοχή/αποποίηση κληρονομιάς, κληροδοσία, καταπίστευμα Αγωγή περί κλήρου, διεκδίκηση νόμιμης μοίρας. Έκδοση κληρονομητηρίου. Διευθέτηση κληρονομικών υποθέσεων.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Δίκαιο εταιρειών: σύσταση εταιρειών, σύνταξη καταστατικών προσωπικών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΕΠΕ, Α.Ε), διάλυση εταιριών. Σύσταση σωματείων (εργατικά, επαγγελματικά, αθλητικά, πολιτιστικά, καλλιτεχνικά), συλλόγων, συνεταιρισμών. Δίκαιο (Αθέμιτου) Ανταγωνισμού: Κατοχύρωση εμπορικού σήματος, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, προστασία δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Προσφυγή σε ΣτΕ και Διοικητικά Δικαστήρια κατά εκτελεστών πράξεων οργάνων του Δημοσίου, κατά προστίμων, δασμών, τελών, φόρων και προσαυξήσεων. Αίτηση ακύρωσης ενώπιον ΣτΕ, Διοικητικού Εφετείου. Ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης και ασφαλιστικών ταμείων, διαδοχική ασφάλιση. Έκδοση συντάξεων. Πολεοδομικό δίκαιο: πράξεις τακτοποίησης, εφαρμογής (διόρθωση). Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο: Πρόσληψη σε φορείς δημοσίου, ΝΠΔΔ μέσω ΑΣΕΠ. Ζητήματα μεταθέσεων, μετατάξεων, προαγωγές.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Υποβολή μήνυσης και έγκλησης. Παρακολούθηση πορείας ποινικής δίωξης. Εκπροσώπηση σε ακροατήρια ποινικών δικαστηρίων, δήλωση πολιτικής αγωγής.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ, ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
Αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων. Προσφυγή σε ΕΔΔΑ. Υποθέσεις με στοιχεία αλλοδαπότητας και ζητήματα εφαρμοστέου αλλοδαπού δικαίου: δικαιοπραξία, γάμος, σχέσεις συζύγων, διαζύγιο και γαμικές διαφορές, σχέσεις γονέων και τέκνων, υιοθεσία, συμβατικές ενοχές, αδικοπρακτικές ενοχές, εμπράγματο δίκαιο, κληρονομικές σχέσεις, αγοραπωλησίες ακινήτων.

ΔΙΚΑΙΟ του ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Κατοχύρωση και προστασία domain name. Όροι χρήσης ιστοσελίδων. Προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο.

Αφήστε μια απάντηση